COP27 เริ่มแล้ว ประเด็นร้อนการหารือเรื่องการให้ชาติร่ำรวยต้องชดเชยให้กับชาติยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน

อื่นๆ
07/11/2565     |     อ่าน : 478 ครั้ง

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 27 ได้เริ่มจัดการประชุมแล้ว ครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่ 27 จัดขึ้นที่เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565  

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 27 ได้เริ่มจัดการประชุมแล้ว ครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่ 27 จัดขึ้นที่เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565  

                                                 ภาพ : https://www.un-redd.org/our-work/events/unfccc-cop-27

วาระสำคัญของการประชุม COP 27 เป็นการติดตามความคืบหน้าการวางแผนดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในการประชุม COP 26 เมื่อปี 2564 ที่ตกลงและให้คำมั่นสัญญากันว่าภายในสิ้นปี 2565 ประเทศต่างๆจะต้องตีพิมพ์แผนดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายว่าจะร่วมกันจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ให้ได้ภายใน ค.ศ.2100 หรือ พ.ศ.2643

เป้าหมายของการประชุม COP 27 นี้จะมุ่งเน้นการเร่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส โดยตระหนักว่า “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just Transition)” มีความสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยที่ประชุมจะพิจารณาแผนงานด้านเป้าหมายของโลกด้านการปรับตัวฯ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านการปรับตัวฯ ให้กับภาคี
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่จะมีการหารือถึงประเด็นเร่งด่วน เรื่องการระดมเงินทุนที่จำเป็น เพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจน ในการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะหารือว่า ประเทศร่ำรวยควรให้เงินชดเชยแก่ประเทศยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในลำดับต้นๆของโลกหรือไม่ รวมทั้งระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนของโลกในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ หลังการประชุมครั้งที่ผ่านมาประเทศที่ร่ำรวยต่างคัดค้านข้อเสนอให้จัดหาเงินทุนสำหรับการช่วยเหลือด้านความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพอากาศสำหรับประเทศยากจน

                                      ภาพ : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/831815

สำหรับจุดยืนประเทศไทยต่อการประชุมครั้งนี้ คือสนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างยั่งยืน คำนึงถึงหลักความเป็นธรรม และหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง และขีดความสามารถของแต่ละภาคี และ ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทหน้าที่ผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้หลัการที่สำคัญคือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

อ้างอิง :
กรีนพีช. COP 27 ต้องสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับทุกคน https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/cop27/?fbclid=IwAR1Dge1c5SSkOMvFv5GGH88o8GoUTcwSQ0OTWHuDoPkGLgTOJ2RzbB6E3mg
ไทยรัฐออนไลน์. เปิดจุดยืนไทยเวที COP 27 สู่เป้าหมาย "ปล่อยก๊าซเรือนกระจก" เป็นศูนย์. https://www.thairath.co.th/news/local/2546643
3 plus news. เปิดฉากประชุม COP27 ไทยแสดงจุดยืนการเจรจาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างยั่งยืน. https://ch3plus.com/news/international/3mitinews/319051


ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เครือข่าย IWIN เปิดตัวโครงการ Circular Upholstery Textile เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเสียจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล
Le Casino เปลี่ยนขยะเป็นโอกาสกับเส้นทางเดินของรองเท้ารักษ์โลก
ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน
ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน
Marimekko นำร่องโครงการ Closed Loop โดยใช้วัสดุเหลือใช้
นวัตกรรมเส้นใยจากใบอ้อยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากธรรมชาติ
อุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นขานรับ BCG โมเดล พัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน