สิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียน คืออนาคตสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน เสมือนช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไป
โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความยั่งยืน

Circular Textile Economy

แพลตฟอร์ม TEXTILE CIRCLE มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปอย่างเป็นขั้นตอน ดำเนินการโดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในปีงบประมาณ 2565


ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วโลก อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเป็นอุตสาหกรรม ที่ก่อมลพิษเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าการผลิตสินค้าสิ่งทอมีการเติบโตมากขึ้นเป็น 2 เท่าตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เรียกว่า Fast Fashion ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งทอราคาถูกแต่คุณภาพต่ำ ทำให้อายุการใช้งานสั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอเกิดจากตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีการใช้น้ำ พลังงาน สารฆ่าแมลง และวัชพืช สีและสารเคมี จำนวนมาก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือทิ้งทำลายที่มักจะทำโดยการฝังกลบหรือเผา ล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งแนวทาง สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการที่แสดงออกถึง ในปัจจุบันแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆ เริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้ทั้งในระดับแบรนด์หรู จนถึงแบรนด์น้องใหม่ที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจุดขาย มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีกฎระเบียบและมาตรฐานเฉพาะในกลุ่ม ทำให้จำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่มขึ้นมาเฉพาะ โดยจะมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ กฎระเบียบ มาตรการ และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดจนร้านค้าของผู้ประกอบการและนักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียนที่จะทำ ให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกันได้ และเป็นตลาดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียน

แพลตฟอร์ม Textile Circle จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรักษ์โลกโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งผลให้มีความสนใจและความนิยมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหมุนเวียนมากขึ้น และแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในระบบออนไลน์ ทำให้ลดขยะลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13เป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้น ได้ในประเทศไทยพันธมิตรของเรา