ประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ภายใต้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สาขาที่ 2 ซึ่งต่อไปในประกาศ นี้เรียกว่า “สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความ เป็นส่วนตัวของกรรมการเป็นสำคัญคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ งาน ทดสอบผลิตภัณฑ์ งานการรับรอง งานที่ปรึกษา งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เป็นสมาชิก และงานอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า (“กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

คำนิยาม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. มูลนิธิ หมายถึง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และหน่วยงาน สถาบันสาขาของมูลนิธิ

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.1.1 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นสรรพากร สัญญาตามข้อตกลงของเจ้าของโครงการ หากเจ้าของข้อมูลที่มาใช้บริการ หรือเข้าร่วมโครงการกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่ให้ข้อมูล ส่วนบุคคล อาจไม่สามารถให้บริการได้
1.1.2 ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
1.1.3 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1.1.4 ความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่มูลนิธิได้รับภายใต้.....(ระบุแหล่งอ้างอิงภารกิจของรัฐ ชื่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ให้อำนาจรัฐแก่องค์กรของท่าน กรณีมีหลายรายการ ให้ระบุให้ครบถ้วน)
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น เพื่อการ รักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำการ การประมวลผลข้อมูลเพื่อกิจการภายในของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบสัญญาในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
2.2 เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบสินค้าและบริการ
2.3 เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมาย เช่นกรมสรรพากร เป็นต้น
2.4 เพื่อความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
2.5 เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการด้านการเงิน
2.6 เพื่อความจำเป็นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน การลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกรอกแบบ สอบถาม การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล ตำแหน่งงาน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการฝึกอบรม เลขที่บัญชีธนาคาร ผลการประเมินสมรรถนะ LINE ID
2. ระหว่างการใช้บริการ ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ คลิปเสียง

3.2. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน การลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกรอกแบบสอบถาม การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์
2. เพื่อติดต่อสื่อสาร
3. เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบสินค้า
4. เพื่อการทำนิติกรรมสัญญา
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมล ตำแหน่งงาน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการฝึกอบรม เลขที่บัญชีธนาคาร ผลการประเมินสมรรถนะ LINE ID
5. เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายของสรรพากร ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชื่อ-สกุล ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น
4.1.1. ส่งมอบข้อมูลให้เจ้าของงบประมาณ เพื่อยืนยันตัวตน การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมดำเนินการ
4.2. เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Textile Circle เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านสื่อ Social Media ประกาศผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ให้เลือกกรณีที่สามารถใช้สิทธิได้ตามมาตรา 34 และสอดคล้องกับงานของท่าน)
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์มูลนิธิได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่มูลนิธิมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกว่าจะไม่ได้รับการติดต่อใช้บริการมากกว่า 2 ปี หรือเมื่อท่านมีคำร้องขอยกเลิกความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะทำการลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล สูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอนอกจากนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องโดยตรง หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมาย กำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้ โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มูลนิธิอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซท์ อีเมล์หรือติดบอร์ดโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่น ล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้ายโดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไข จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

11. การติดต่อสอบถาม

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มูลนิธิอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง เว็บไซท์ อีเมล์หรือติดบอร์ดโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่น ล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้ายโดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไข จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 75/6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02 3546 639
Website : www.fid.or.th

11.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- ชื่อ: ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถานที่ติดต่อ : ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website : www.thaitextile.org
อีเมล : juthamas@thaitextile.org โทร 0 2713 5492 ต่อ 884