ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน

กฎระเบียบ/มาตรการ
22/09/2565     |     อ่าน : 388 ครั้ง

สหภาพยุโรปประกาศยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน (EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles)

สหภาพยุโรปประกาศยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน (EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles)

ภาพ : https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/new-eu-strategy-for-sustainable-and-circular-textiles

การบริโภคสิ่งทอของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอันดับที่ 4 รองจากอาหาร ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ นอกจากนี้สิ่งทอก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำและการใช้ที่ดินสูง รวมถึงการใช้วัตถุดิบหลักและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆ

คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ในการทำให้สิ่งทอมีความทนทาน ซ่อมแซมได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ European Green Deal และ the Circular Economy Action Plan
 
ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปนี้กำหนดวิสัยทัศน์และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าภายในปี 2030 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่วางตลาดสหภาพยุโรปจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและรีไซเคิลได้ โดยผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ปราศจากสารอันตราย และกระบวนการผลิตสอดคล้องกับสิทธิทางสังคมและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งทอคุณภาพสูง การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และมีบริการซ่อมที่หาได้ง่ายขึ้น 

มาตรการนี้รวมถึงข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์สำหรับสิ่งทอ Digital Product Passport และมาตรการบังคับสำหรับ EU extended producer responsibility scheme ด้วย 

คาดการณ์ว่ายุทธศาสตร์นี้จะมีมาตรการในการจัดการกับการปล่อยไมโครพลาสติกจากสิ่งทอโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อรับรองความถูกต้องของการเรียกร้องสิทธิ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน รวมถึงการนำมาใช้ซ้ำและบริการซ่อมแซมด้วย 

เพื่อจัดการปัญหา fast fashion ยุทธศาสตร์นี้ยังเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ลดจำนวนคอลเลกชันต่อปี รับผิดชอบและดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอให้ประเทศสมาชิกนำมาตรการภาษีที่เอื้ออำนวยสำหรับการใช้ซ้ำและการซ่อมแซม
อ้างอิง : https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/new-eu-strategy-for-sustainable-and-circular-textiles

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เครือข่าย IWIN เปิดตัวโครงการ Circular Upholstery Textile เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเสียจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล
Le Casino เปลี่ยนขยะเป็นโอกาสกับเส้นทางเดินของรองเท้ารักษ์โลก
ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน
COP27 เริ่มแล้ว ประเด็นร้อนการหารือเรื่องการให้ชาติร่ำรวยต้องชดเชยให้กับชาติยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน
Marimekko นำร่องโครงการ Closed Loop โดยใช้วัสดุเหลือใช้
นวัตกรรมเส้นใยจากใบอ้อยสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากธรรมชาติ
อุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นขานรับ BCG โมเดล พัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน