CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

มาตรฐาน
16/08/2565     |     อ่าน : 1026 ครั้ง

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน


ฉลาก CIRCULAR MARK เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่ให้กับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน ซึ่งวิจัยและพัฒนาขึ้นโดย วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ กลุ่ม PPP Plastics ร่วมดำเนินการภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย" โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ หรือ บพข. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวคิดการพัฒนา CIRCULAR MARK
ฉลาก CIRCULAR MARK พัฒนาครั้งแรกในโลกโดยประเทศไทย ภายใต้ 3 แนวคิด
1) Life cycle thinking :คำนึงถึงวัฏจักรการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า
2) 12Rs: Circular products : คำนึงถึงการใช้ผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตามหลัก 12R ได้แก่ Reduce (การลดการใช้) Repair (การซ่อมแซม) Recondition (การปรับปรุง) Reuse (การใช้ซ้ำ) Return (การส่งคืน) Recover (การนำกลับคืนมาใหม่) Recycle (การรีไซเคิล) Refill (การเติม) Refurbish (การปรับปรุงใหม่) Reclamation (การเรียกคืน) Redesign (การออกแบบใหม่) Remanufacture (การผลิตใหม่)
3) Resource use efficiency + Value added : คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ข้อกำหนดของฉลาก CIRCULAR MARK ได้แก่
-ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ (quality standards)
-การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน (circular design)
-กระบวนการผลิต (production process) ที่ส่งเสริมการหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy management system)
-การใช้งาน (use) ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อการหมุนเวียนวัสดุ หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
-การจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน (end-of-life)
ผลิตภัณฑ์ใน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเกษตร-อาหาร วัสดุก่อสร้าง พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองฉลาก CIRCULAR MARK มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 376 ผลิตภัณฑ์ จาก 30 บริษัท

ที่มา : ทำความรู้จัก CIRCULAR MARK ฉลากเขียวมาใหม่ที่บ่งบอกว่า สินค้าชิ้นใดเป็น "ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน" /https://globalcompact-th.com/news/detail/891


ดาวน์โหลด 1-ร่างข้อกำหนดฉลาก circular mark.pdf