ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน

กฎระเบียบ/มาตรการ
16/08/2565     |     อ่าน : 914 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน


การบริโภคสิ่งทอของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอันดับที่ 4 รองจากอาหาร ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ นอกจากนี้สิ่งทอก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำและการใช้ที่ดินสูง รวมถึงการใช้วัตถุดิบหลักและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆ


คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ในการทำให้สิ่งทอมีความทนทาน ซ่อมแซมได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ European Green Deal และ the Circular Economy Action Plan ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปนี้กำหนดวิสัยทัศน์และการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าภายในปี 2030 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่วางตลาดสหภาพยุโรปจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและรีไซเคิลได้ โดยผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ปราศจากสารอันตราย และกระบวนการผลิตสอดคล้องกับสิทธิทางสังคมและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งทอคุณภาพสูง การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และมีบริการซ่อมที่หาได้ง่ายขึ้น มาตรการนี้รวมถึงข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์สำหรับสิ่งทอ Digital Product Passport และมาตรการบังคับสำหรับ EU extended producer responsibility scheme ด้วย


คาดการณ์ว่ายุทธศาสตร์นี้จะมีมาตรการในการจัดการกับการปล่อยไมโครพลาสติกจากสิ่งทอโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อรับรองความถูกต้องของการเรียกร้องสิทธิ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมรูปแบบธุรกิจหมุนเวียน รวมถึงการนำมาใช้ซ้ำและบริการซ่อมแซมด้วย เพื่อจัดการปัญหา fast fashion ยุทธศาสตร์นี้ยังเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ ลดจำนวนคอลเลกชันต่อปี รับผิดชอบและดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอให้ประเทศสมาชิกนำมาตรการภาษีที่เอื้ออำนวยสำหรับการใช้ซ้ำและการซ่อมแซมอ้างอิง 

https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/new-eu-strategy-for-sustainable-and-circular-textiles
https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en


ดาวน์โหลด 2.2-EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles(30.3.22).pdf
ดาวน์โหลด 2.1-Textiles_Factsheet_EC.pdf
ดาวน์โหลด 2.3Annex-EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (30.3.22).pdf