CIRCULAR TEXTILES MATERIALS
รวบรวมแหล่งวัตถุดิบสิ่งทอหมุนเวียน
ตัวเลือกการค้นหา
Step 1 : เลือกประเภทของวัตถุดิบ (หมวดหลัก หมวดย่อย)
Step 2 : เลือกผู้ประกอบและวัตถุดิบทีคุณต้องการ
Step 3 : ยืนยันข้อมูล ระบบจะจัดส่งข้อมูลไปยังผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน...

ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและสิ่งทอหมุนเวียน...

เครือข่าย IWIN เปิดตัวโครงการ Circular Upholstery Textile เป้าหมายเพื่...

เครือข่าย IWIN เปิดตัวโครงการ Circular Upholstery Textile เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของเสียจากหลุมฝ...

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน...

CIRCULAR MARK ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน...

CIRCULAR แบรนด์ที่หยิบขยะอุตสาหกรรมแฟชั่นมาปั่นเป็นด้าย ทอ แล้วเย็บเป็...

แบรนด์ CIRCULAR