CIRCULAR TEXTILES PLATFORM OF THAILAND

แพลตฟอร์มสิ่งทอหมุนเวียนของไทย เพื่อสร้างสังคมของคนรักษ์โลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อโลกที่สวยงามให้ลูกหลานของเราต่อไป

สิ่งทอเศรษฐกิจ หมุนเวียน

Circular Textile Economy

สิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular Textile Economy

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษในลำดับต้นๆ มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สีและสารเคมี ตลอดจนน้ำและพลังานในกระบวนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษขึ้นและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 10% ของทั้งโลก จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขไม่ให้สถานการณ์แย่ลงกว่านี้ หนึ่งในแนวทางที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรม คือ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นวิถีใหม่ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถเติบโตต่อไปได้ โดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนมากเกินไป

CIRCULAR TEXTILES
PLATFORM OF THAILAND

ช่วยส่งเสริมการลดขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ และพัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประหยัดน้ำ
ประหยัดพลังงาน
สร้างสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณขยะ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดการออกแบบ
ผ่านกระบวนการ สิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนใจลงทะเบียนผู้ประกอบการกับเรา คลิก
NEWS UPDATE
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียน

UNODC และ UNEP เผยแพร่รายงานเปิดโปงการค้าขยะผิดกฎหมาย...

H&M และ Decathlon จะถอดฉลากความยั่งยืนออกจากผลิตภัณฑ์หลังการตรวจสอบโด...

วิกฤติขยะเสื้อผ้าป่วนโลก เปลี่ยนแฟชั่นมาไวไปไวใช้ยั่งยืน...